''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12 VÀ TRIỂN KHIAI KẾ HOẠCH THÁNG 01

 • KẾ HOẠCH THÁNG 03
  (V/v đánh giá công tác tháng 02/2016 và triển khai kế hoạch tháng 03/2016)

 • KẾ HOẠCH THÁNG 02
  (V/v đánh giá công tác tháng 01/2016 và triển khai kế hoạch tháng 02/2016)

 • KẾ HOẠCH THÁNG 11
  (V/v đánh giá công tác tháng 10/2015 và triển khai kế hoạch tháng 11/2015)

 • KẾ HOẠCH THÁNG 10
  (V/v đánh giá công tác tháng 09/2015 và triển khai kế hoạch tháng 10/2015)

 • KẾ HOẠCH THÁNG 5
  (V/v đánh giá công tác tháng 04/2015 và triển khai kế hoạch tháng 05/2015)

 • KẾ HOẠCH THÁNG 2
  (V/v đánh giá công tác tháng 02/2015 và triển khai kế hoạch tháng 03/2015)

 • KẾ HOẠCH THÁNG 5
  KẾ HOẠCH THÁNG 05/2014. *Nội dung: I. Đánh giá công tác tháng 04/2014: * ...